Call for papers / Normes de Publicació


1. Murcrític, és una plataforma d'opinió i de pensament de cultura contemporània, i està dirigida a especialistes, investigadors i professionals del camp de l'art. Publica treballs originals de caràcter empíric i teòric, realitzats amb rigor metodològic i que suposin una contribució a la investigació, sense perdre de vista la multidisciplinarietat que caracteritza aquest àmbit del coneixement.

2. Els treballs han de ser inèdits i no estar en procés de revisió o publicació en cap altre mitjà. S'escriuran en català, castellà o en alguns dels idiomes de comunicació més habituals en el nostre context (anglès, francès, alemany, italià i portuguès). Els treballs es presentaran en format Word per a Windows o Mac OSX i s'enviaran a través de correu electrònic a murcritic@gmail.com. Juntament amb l'article també s'inclourà un arxiu, a part, en el qual hi figuri el títol de l'article, el nom de l'autor o autors, un currículum breu opcional i l'adreça, correu electrònic, organisme i telèfon de contacte (del responsable, en caso de ser més d'un).

3. L'article l'encapçalarà el títol, el nom complet de l'autor o autors, centre de treball i correu electrònic. A continuació hi anirà un Resum en castellà i en català amb una extensió entre 150 i 200 paraules, amb el contingut ben estructurat, seguit de les paraules clau (no més de 5 paraules), opcionalment la traducció a l'anglès del dit resum (abstract), del títol de l'article i de les paraules clau (key words) i del sumari. Si l'article està escrit en una llengua diferent al català, castellà o anglès, s'inclourà un resum en aquesta llengua. A sota s'hi posarà la referència normalitzada de l'article (també de la traducció). Exemple: Mateo, T. (2011). Estética y modos de reproducción. Murcrític, 2012.

4. Per a la correcta revisió de l'article, els autors hauran d'adaptar-ne el format a les normes d'autor, incloent-hi les imatges que es vulgui (màxim 10) en baixa resolució i en la posició i mides correctes.

5. Els articles tindran una extensió entre 2.000 i 7.500 paraules.

6.Les imatges (màxim 5 per article) s'enviaran en formato JPG (mínim 200 ppp). Les imatges hauran d'estar lliures de drets o amb els drets cedits per a la publicació a murcrític. Qualsevol responsabilitat en aquest tema serà de l'autor de l'article.

7. Les cites i referències bibliogràfiques s'adequaran a les normes APA (v.6).

8. Procés d'avaluació i acceptació de treballs. Es farà una primera revisió per comprovar si els treballs reuneixen els requeriments indicats en les normes de publicació. Si la primera revisió és satisfactòria, se procedirà a l'avaluació. Els resultats es comunicaran a l'autor perquè realitzi les correccions oportunes que, en cada cas, es puguin originar de la revisió.
Es comunicarà als autors l'acceptació o rebuig dels articles en un termini no superior als 3 mesos.

9. Es respectarà el format dels articles acceptats a excepció feta dels que s'hi detectin errors gramaticals o de redacció, que serien corregits per la Redacció de murcrític. Els continguts i opinions expressats són responsabilitat exclusiva dels autors, i no comprometen l'opinió i política editorial de la plataforma. De la mateixa manera, s'hauran de respectar els principis ètics d'investigació i publicació per part dels autors.

10. Murcrític es reserva el dret de modificació de la mida de les imatges en cas que en fos necessària la modificació per a la publicació correcta, tot i respectant sempre que sigui possible el format original de l'autor.

11. L'acceptació d'un treball per a ser publicat suposa que els drets Creative Commons, en qualsevol mitjà i per a qualsevol suport, resten transferits a l'editor de Murcrític.

Llicència: Aquest article està sota una llicència Recono-NoComercial-CompartirIgual de Creative Commons, sota la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament els textos i les traduccions sense finalitats comercials, i a més es permet crear obres derivades sempre que siguin distribuïdes sota aquesta mateixa llicència. Llicència completa:

http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.1/es/legalcode.es

12. La presentació d'un treball per a ser publicat a murcrític suposa l'acceptació d'aquestes normesNormas de publicación:


1. Murcrític, es una plataforma de opinión y pensamiento de cultura contemporanea, y está dirigida a especialistas, investigadores y profesionales del campo del arte. Publica trabajos originales de carácter empírico y teórico, realizados con rigor metodológico y que supongan una contribución a la investigación, sin perder de vista la multidisciplinariedad que caracteriza este ámbito del conocimiento.

2. Los trabajos deben ser inéditos y no estar en proceso de revisión o publicación por ningún otro medio. Estarán escritos en catalán, castellano o en algunos de los idiomas de comunicación más habituales en nuestro contexto (inglés, francés, alemán, italiano y portugués). Los trabajos serán presentados en formato Word para Windows o Mac OSX y enviardos a través del correo electrónico murcritic@gmail.com. Junto con el artículo también se incluirá un archivo aparte donde figure el título del artículo, elnombre del autor o autores, un breve currículum opcionalmente y la dirección, correo electrónico, organismo y teléfono de contacto (del responsable, en caso de ser varios).

3. El artículo estará encabezado por el título, el nombre completo del autor o autores, centro de trabajo y correo electrónico. A continuación irá un Resumen en castellano, con una extensión entre 150 y 200 palabras, con contenido bien estructurado, seguido de las palabras clave (no más de 5 palabras), opcionalmente la traducción al inglés de dicho resumen (abstract), del título del artículo y de las palabras clave (key words) y el sumario. Si el artículo está escrito en una lengua diferente al catalán, castellano o inglés, se incluirá el resumen en dicha lengua. Debajo de éste irá la referencia normalizada del artículo (también en la traducción). Ejemplo: Mateo, T. (2011). Estética y modos de reproducción. Murcrític, 2012.

4. Para la correcta revisión del artículo, los autores deberán adaptar el formato del mismo a las normas de autor, incluyendo en baja resolución las imágenes deseadas (máximo 10) en la posición y tamaño correctos.

5. Los artículos tendrán una extensión entre 2.000 y 7.500 palabras.

6.Las imágenes (máximo 5 por artículo) se enviarán en formato JPG (mínimo 200 ppp). Las imágenes deberén estar libres de derechos o tenerlos cedidos para su publicación en murcrític. Cualquier responsabilidad en este tema será del autor del artículo.

7. Las citas y referencias bibliográficas se adecuarán a las normas APA (v.6).

8. Proceso de evaluación y aceptación de trabajos. Se hará una primera revisión para comprobar si los trabajos reúnen los requisitos indicados en las normas de publicación. Si la primera revisión es satisfactoria, se procederá a la evaluación. Los resultados serán comunicados al autor para que realice las oportunas correcciones que, en su caso, pudieran originarse de dicha revisión.
Se comunicará a los autores la aceptación o rechazo de sus artículos en un plazo no superior a 3 meses.

9. Los artículos aceptados serán respetados en su formato, salvo que se detecten errores gramaticales o de redacción, que serían corregidos por la Redacción de murcrític. Los contenidos y opiniones expresadas son de responsabilidad exclusiva de los autores, y no comprometen la opinión y política editorial de la plataforma. Igualmente, se deberán respetar los principios éticos de investigación y publicación por parte de los autores.

10. Murcrític se reserva el derecho de modificación del tamaño de las imágenes en caso de que fuera necesario para su correcta publicación, respetando en la medida de lo posible el formato original del autor.

11. La aceptación de un trabajo para su publicación supone que los derechos Creative Commons, en cualquier medio y por cualquier soporte, quedan transferidos al editor de Murcrític. Licencia: Este artículo está bajo una licencia Recono-NoComercial-CompartirIgual de Creative Commons, bajo la cual se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente los textos y las traducciones sin fines comerciales, y además se permite crear obras derivadas siempre que sean distribuidas bajo esta misma licencia. Licencia completa:

http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.1/es/legalcode.es

12. La presentación de un trabajo para ser publicado en murcrític supone la aceptación de estas normas.